Ochrana osobních údajů

 Informace o zpracování osobních údajů

pro  zákazníky společnosti  CASARREDO, s.r.o.

 

Správce osobních údajů:     CASARREDO, s.r.o.

Se sídlem Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava

IČ: 27804372

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 52279

e-mail: info@casarredo.cz

telefonické spojení: +420 725 669 999

 

Společnost CASARREDO, s.r.o. je správcem osobních údajů, které mu budou na základě uzavření smluvního vztahu se zákazníkem (objednatelem), který je fyzickou osobou, poskytnuty. Správce prohlašuje, že  tyto osobní údaje bude zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( tzv. GDPR), které nabylo dne 25.5.2018 účinnosti.

 

Právní základ pro zpracování a účel zpracování:

Osobní údaje, které nám  zákazník poskytuje, zpracováváme striktně pro účely související se splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník fyzická osoba ( např. pro poskytnutí služby dle smlouvy, pro splnění dodávky, pro kontaktování klienta, pro řešení reklamací), dále pro splnění právních povinností, která se na správce vztahuje (např. vystavování faktur, jejich doručování, vedení účetnictví, archivační povinnosti) a dále pro účely oprávněných zájmů správce (např. řešení nároků z vad smlouvy, vymáhání pohledávek). 

 

Pro jednotlivé uvedené účely nepotřebujeme souhlas zákazníka. Pro jednotlivé účely, výše uvedené, používáme osobní údaje jen v nejnutnějším rozsahu.

 

V případě, že jsme Vaše osobní údaje získali na základě vyhledávací činnosti zákazníka, zpracováváme takové údaje v rozsahu, který jste nám poskytli, nebo, v němž jste je zveřejnili, a to v rozsahu nezbytném k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat, a  poskytovat služby či dodat zboží. V takovém případě Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu.

 

Specifikace osobních údajů, s kterými pracujeme:

V rámci smluvního vztahu se zákazníkem,  jakož i případně pro plnění právních povinností či z důvodu oprávněného zájmu správce  potřebujeme následující osobní údaje:

jméno, příjmení, datum narození, adresa doručení, číslo dokladu totožnosti v případě nákupu na splátky, e-mail, telefon, bankovní spojení. Pokud jste podnikatel také IČ, DIČ, fakturační adresu či jinou adresa pro doručování písemností.

 

Příjemci osobních údajů:

Poskytovatelé údržby informačního systému,

Poskytovatel účetních a daňových služeb

Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), případně jiné subjekty - např. pojišťovny.

Další příjemci dle případných pokynů zákazníka

 

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté v písemné podobě se uchovávají ve společnosti a elektronické úložiště osobních údajů se nachází taktéž ve společnosti CALL US, s.r.o., IČ: 26873559.

Správce dat prohlašuje, že:
-  přijal vhodné technické a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
- technická opatření k zabezpečení elektronických úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
- pouze osoby pověřené a proškolené mají přístup k osobním údajům

 

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, případně po dobu trvání práv správce ze smluvního vztahu,  a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 

Práva dlužníka – nositele osobních údajů:

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník  má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník  právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a zákazník o to požádá. Toto právo je omezené v tom rozsahu, že  osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány z důvodu splnění zákonných povinností, splnění smlouvy, či pro ochranu oprávněných zájmů správce.

Právo odvolat souhlas - pokud by došlo k situaci, že osobní údaje zákazníka by byly zpracovávány na základě jeho souhlasu, může zákazník souhlas odvolat. Za stávajícího stavu se tak právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů neuplatní, jelikož osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění zákonných povinností, pro splnění smlouvy, pro účely oprávněných zájmů správce, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Zákazník má právo, aby správce  v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které není  založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo není nezbytné pro splnění smlouvy, právních povinností, má dlužník právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech fyzické osoby je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.